Opći uvjeti poslovanja

VIPRO d.o.o., Ulica Crvenog križa 23, 10 000 Zagreb, OIB: 66851974453 kojeg zastupa direktor: Ivan Funtek (dalje u tekstu: Agencija za nekretnine i/ili Posrednik) na temelju čl. 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14) dana 01.06.2018. godine donosi odluku kojom stupaju na snagu sljedeći:

 

O P Ć I  U V J E T I  P O S L O V A NJ A
za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina

 

 1. UVODNE ODREDBE
1.1. Opći uvjeti poslovanja za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina (dalje u tekstu: Opći uvjeti poslovanja) Agencije za nekretnine uređuju međusobne odnose između agencije za poslovanje nekretninama i nalogodavca radi ostvarenja zajedničkog interesa.
1.2. Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio svakog ugovora o posredovanju u prometu nekretnina kao i svakog drugog ugovora kojeg je Agencija za nekretnine sklopila s fizičkom ili pravnom osobom kao nalogodavcem.
1.3. Agencija za nekretnine obavlja i druge poslove za koje je registrirana pred nadležnim Trgovačkim sudom, a za koje se ne sklapa ugovor o posredovanju.
1.4. Sastavni dio svakog ugovora o posredovanju u prometu nekretnina kao i svakog drugog sklopljenog ugovora čini važeći cjenik usluga kojega donosi Agencija za nekretnine (dalje u tekstu: Cjenik usluga).
 
 1. ZNAČENJE IZRAZA
2.1. Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeća značenja:
 • Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo VIPRO d.o.o. za poslovanje nekretninama sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Crvenog križa 23, OIB: 66851974453, registrirano za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina i upisano u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora (dalje u tekstu: Posrednik).
 • Agent posredovanja u prometu nekretnina je zaposlenik Posrednika upisan u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina (dalje u tekstu: Agent).
 • Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr. (dalje u tekstu: Posredovanje u prometu nekretnina).
 • Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju - prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina (dalje u tekstu: Nalogodavac).
 • Treća osoba je osoba koju Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (dalje u tekstu: Treća osoba).
 • Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina je pravni posao koji Nalogodavac sklapa s Posrednikom radi Posredovanja u prometu nekretnina (dalje: Ugovor o posredovanju).
 • Nekretnina su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. U smislu ovih Općih uvjeta poslovanja, nekretnina je predmet Ugovora o posredovanju – stan, kuća, poslovni prostor, garaža, zemljište, šuma ili dr. (dalje u tekstu: Nekretnina).
 • Isključivo posredovanje je ugovor o posredovanju kojim se Nalogodavac obvezao da za posredovani posao osim Agencije za nekretnine neće angažirati niti jednog drugog posrednika (dalje u tekstu: Isključivo posredovanje).
 • Posrednička naknada je naknada za posredovanje koju je Nalogodavac dužan platiti Posredniku za posredovanje u prometu nekretnina (dalje u tekstu: Posrednička naknada).
 • Evidencija o posredovanju u prometu nekretnina je evidencija koju Posrednik vodi o svakom posredovanju za koje sklopi ugovor o posredovanju s Nalogodavcem (dalje u tekstu: Evidencija o posredovanju).
 • Kodeks etike u poslovanju posrednika u prometu nekretnina je etički kodeks kojim se utvrđuju osnovne smjernice etičkog ponašanja posrednika u prometu nekretnina kojega je utvrdilo Vijeće Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (dalje: Kodeks etike u poslovanju).
 
 1. UGOVOR O POSREDOVANJU
3.1. Ugovorom o posredovanju obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na Nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti Posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
3.2. Ugovor o posredovanju se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme.
3.3. Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
3.4. U ugovoru o posredovanju moraju osobito biti navedeni podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, o Posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kada Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
3.5. Ugovor o posredovanju može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje.
3.6. Ugovor o posredovanju obvezuje ugovorne strane i u slučaju kada je potpisan od strane Nalogodavca i Posrednika te poslan putem e-maila, telefaksa ili drugih sredstava komunikacije.
3.7. Osim ugovora o posredovanju, Agencija za nekretnine može sklapati s Nalogodavcem i druge ugovore sukladno Zakonu za obavljanje drugih poslova iz svojeg djelokruga.
 
 1. ISKLJUČIVO POSREDOVANJE (EKSKLUZIVA)
4.1. Isključivo posredovanje mora biti izričito ugovoreno Ugovorom o posredovanju.
4.2. Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je Posredniku bio dan nalog za isključivo posredovanje, dužan je Posredniku platiti ugovorenu Posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.
4.3. Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne klauzule iz prethodnog stavka.
 
 1. UGOVOR O POTPOSREDOVANJU
5.1. Posrednik može prenijeti Ugovor o posredovanju na druge posrednike, ako tako ugovore Posrednik i Nalogodavac.
5.2. U slučaju iz prethodnog stavka Nalogodavac ostaje u ugovornome odnosu samo s Posrednikom, a Posrednik će Nalogodavcu predati popis posrednika na koje se Ugovor o posredovanju prenosi.
 
 1. PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU
6.1. Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
6.2. Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
6.3. Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka Ugovora o posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti Posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.
6.4. Odredbe stavka 6.2. i 6.3. ovoga članka odnose se i na prestanak ugovora o isključivom posredovanju.
 
 1. OBVEZE POSREDNIKA
7.1. Ugovorom o posredovanju Posrednik je obvezan osobito sljedeće:
 • nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 • upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 • pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na Nekretnini,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) Nekretnine na tržištu, oglasiti Nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 • omogućiti pregled Nekretnina,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
 • čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o Nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom Nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 • obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili moraju biti poznate.
7.2. Posrednik će uvijek izvršiti sljedeće radnje pri posredovanju:
 • obaviti sve poslove radi povezivanja Nalogodavca i Treće osobe,
 • provjeriti stanje Nekretnine,
 • voditi potrebne pregovore i obaviti sve pripremne radnje za sklapanje pravnog posla.
7.3. Posrednik može za Nalogodavca obaviti i usluge iz članka 9.2. i članka 9.3. Općih uvjeta poslovanja temeljem sklopljenog Ugovora o posredovanju.
7.4. Dodatne usluge iz članka 9.1. Općih uvjeta poslovanja nisu predmet Ugovora o posredovanju, a odnose se na druge registrirane djelatnosti Posrednika. Dodatne usluge se posebno ugovaraju između Posrednika i bilo koje druge fizičke ili pravne osobe te se na njih na odgovarajući način primjenjuje odredbe Općih uvjeta poslovanja.
7.5.  Posrednik u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi s poslom koji je predmet poslovanja postupa s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).
7.6. Posrednik je obvezan prilikom oglašavanja u sredstvima javnog priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, u prostorijama Posrednika ili na drugim mjestima gdje je dopušteno oglašavanje u vezi s Nekretninom koja je predmet poslovanja, objaviti svoju tvrtku.
7.7. Posrednik će čuvati kao poslovnu tajnu podatke o Nalogodavcu koji želi ostati nepoznat (anonimni nalogodavac) te nije dužan otkriti Trećoj osobi identitet Nalogodavca sve do sklapanja pravnog posla.
 
 1. OBVEZE NALOGODAVCA
8.1. Ugovorom o posredovanju Nalogodavac je obvezan osobito sljedeće:
 • obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o Nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za Nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema Trećoj strani,
 • dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na Nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na Nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na Nekretnini,
 • osigurati Posredniku i Trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje Nekretnine,
 • obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj Nekretnini što posebno uključuje opis Nekretnine i cijenu,
 • nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, a sukladno Ugovoru o posredovanju odnosno sukladno Općim uvjetima poslovanja, isplatiti Posredniku Posredničku naknadu,
 • naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 • obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na Nekretnini.
8.2. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao.
8.3. Nalogodavac će Posredniku odgovarati za štetu, ako u slučaju iz stavka 8.2. ovog članka nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene Posredničke naknade za posredovani posao.
8.4. U slučaju da Nalogodavac odustane od sklapanja posredovanog posla nakon što je Posrednik pripremio predugovor, ugovor ili drugu dokumentaciju za posredovani posao, Ugovorom o posredovanju može se ugovoriti da je Nalogodavac, pored naknade štete iz stavka 8.3. ovog članka, dužan nadoknaditi Posredniku troškove pripreme dokumentacije.
 
 1. DODATNE USLUGE
9.1. Agencija za nekretnine pruža i druge usluge sukladno registriranim djelatnostima.
9.2. U slučaju sklapanja pravnog posla između Nalogodavca i Treće osobe, ako nije drugačije dogovoreno, Posrednik se obvezuje za Nalogodavca izvršiti sljedeće:
 • upoznati i voditi Nalogodavca u cijelosti kroz postupak kupoprodaje, najma ili zakupa do realizacije posla,
 • pripremiti predugovor i ugovor o kupoprodaji te tabularnu izjavu,
 • pripremiti ugovor o najmu ili zakupu,
 • pripremiti specijalnu punomoć za zastupanje,
 • pripremiti odgovarajuće primopredajne zapisnike,
9.3. Nakon sklopljenog ugovora o kupoprodaji, ako nije drugačije dogovoreno, Posrednik se obvezuje za Nalogodavca izvršiti sljedeće:
 • izvršiti prijenos prava vlasništva u zemljišnim knjigama,
 • izvršiti promjenu vlasnika/korisnika kod pružatelja komunalnih i drugih (režijskih) usluga.
9.4. Poslove iz ovog članka Općih uvjeta poslovanja za koje je potrebno dodatno stručno znanje Agencija za nekretnine će obaviti u suradnji sa stručnim timom (odvjetnik, geodeta, građevinski vještak, procjenitelj nekretnina, arhitekta i dr. ovlaštene stručne osobe).
 
 1.  POSREDNIČKA NAKNADA
10.1. Visina Posredničke naknade određuje se Ugovorom o posredovanju.
10.2. Na usluge Agencije za nekretnine ne plaća se porez na dodanu vrijednost (pdv).
10.3. Visina Posredničke naknade obuhvaća sve poslove opisane u člancima 7.1, 7.2. i 7.3. Općih uvjeta poslovanja.
10.4. Posrednik stječe pravo na Posredničku naknadu u trenutku sklapanja ugovora za koji je posredovao.
10.5. Iznimno, u slučaju sklapanja predugovora Posrednik stječe pravo na Posredničku naknadu u trenutku sklapanja predugovora što mora biti posebno ugovoreno Ugovorom o posredovanju.
10.6. Posrednik i Nalogodavac mogu ugovoriti da se Posrednička naknada plati u dva dijela i to prvi dio u trenutku sklapanja predugovora, a drugi dio u trenutku sklapanja ugovora odnosno u trenutku kada cjelokupni iznos cijene po ugovoru sa Trećom stranom dospijeva na naplatu.
 
 1.  POSREDNIČKA NAKNADA U SLUČAJU PRESTANKA UGOVORA
11.1. Nakon prestanka Ugovora o posredovanju Posrednik ima pravo na Posredničku naknadu u roku do 12 mjeseci, ako tim ugovorom nije drugačije dogovoreno i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju.
 
 1.  POSREDNIČKA NAKNADA U OSTALIM SLUČAJEVIMA
12.1. Nalogodavac je dužan platiti Posredniku Posredničku naknadu i u slučaju odustanka Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor ili ugovor u vezi s Nekretninom, bez obzira na čijoj strani je krivnja za odustanak od realizacije pravnog posla za koji je Posrednik posredovao.
12.2. Nalogodavac je dužan platiti Posredničku naknadu i u slučaju kada sa Trećom osobom zaključi pravni posao različit od onog za koji je Posrednik posredovao, a kojim se postiže ista svrha kao i poslom za koji je posredovano odnosno ako je predmet toga drugog pravnog posla Nekretnina koja je predmet posredovanja.
12.3. U slučaju sumnje da li je Posrednik doveo Nalogodavca u vezu sa Trećom osobom smatra se da je Posrednik to učinio u slučaju da su obavljene neke od sljedećih radnji:
 • ako je uputio ili odveo Nalogodavca ili Treću osobu u razgledavanje Nekretnine,
 • ako je pokazao (prezentirao) Nekretninu Nalogodavcu ili Trećoj osobi,
 • ako je organizirao susret između Nalogodavca i Treće osobe radi pregovaranja u vezi sklapanja pravnog posla,
 • ako je dao Nalogodavcu podatke o Trećoj osobi (ime i prezime, adresa, tvrtka, sjedište i adresa pravne osobe, broj telefona, mobitela ili telefaksa, e-mail adresu ili neki drugi kontakt podatak),
 • ako je obavijestio Nalogodavca o točnoj lokaciji tražene nekretnine,
 • ako je na drugi način učinio dostupnim Nalogodavcu podatke o Nekretnini.
12.4. Posrednik ima pravo na Posredničku naknadu i u slučaju da pravni posao u vezi Nekretnine za koju je posredovao sklopi umjesto Nalogodavca njegov bračni ili izvanbračni drug, srodnik u ravnoj liniji (djeca, unuci, roditelji), brat ili sestra te drugi srodnici u pobočnoj liniji, trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba u kojoj je vlasnik, osnivač, član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist Nalogodavac odnosno njegov bračni ili izvanbračni drug, srodnik u ravnoj liniji (djeca, unuci, roditelji), brat ili sestra te drugi srodnici u pobočnoj liniji,  kao i u slučaju da takav pravni posao sklopi bilo koja treća pravna ili fizička osoba koja se može dovesti u vezu sa Nalogodavcem.
 
 1.  CJENIK USLUGA
13.1. Sve ostale usluge koje pruža Agencija za nekretnine, a nisu obuhvaćene Posredničkom naknadom naplaćuju se prema Cjeniku usluga, ako nije drugačije ugovoreno.
13.2. Cjenik usluga nalazi se u poslovnim prostorijama Agencije za nekretnine te se daje na uvid Nalogodavcu odnosno drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja koristi njezine usluge.
13.3. Agencija za nekretnine može u određenim slučajevima ugovoriti paušalnu cijenu usluge sukladno ponudi prihvaćenoj od strane Nalogodavca odnosno druge fizičke ili pravne osobe.
 
 1. EVIDENCIJA O POSREDOVANJU
14.1. Posrednik vodi Evidenciju o posredovanju.
14.2. Evidencija o posredovanju mora za svaki Ugovor o posredovanju obuhvaćati sljedeće:
 • vrstu ugovora za čije sklapanje posreduje,
 • vrstu nekretnine (zemljište s oznakom korištenja, stambeni i poslovni prostor i sl.),
 • tehničke podatke o nekretnini (sobnost, kvadratura i sl.),
 • cijenu, odnosno najamninu, zakupninu i sl. u ukupnom iznosu i jediničnom iznosu za m2 površine.
14.3. Evidencija o posredovanju daje se na uvid nadležnim tijelima državne uprave na njihov zahtjev za potrebe provedbe zemljišne i stambene politike, tržišnog vrednovanja nekretnina i analize tržišta nekretnina, a može se izdati i izvadak iz Evidencije o posredovanju (posrednički list).
 
 1.  OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
15.1. Posrednik je osiguran kod ovlaštenog osiguravatelja u Republici Hrvatskoj od odgovornosti za štetu koju bi mogao prouzročiti Nalogodavcu ili trećim osobama pri obavljanju posredovanja.
 
 1.  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
16.1. Posrednik prikuplja i obrađuje osobne podatke u skladu sa važećim propisima i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) te poduzima sve organizacijsko-tehničke mjere s ciljem osiguranja sigurnosti i povjerljivosti obrade osobnih podataka odnosno sprečavanja neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog raspolaganja osobnim podacima.
16.2. Sastavni dio Općih uvjeta poslovanja čine odgovarajući pravilnici, izjave odnosno politike privatnosti koji su Nalogodavcima stavljeni na raspolaganje u svrhu upoznavanja sa svojim pravima.
 
 1.  MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA
17.1. Ponuda za posredovanje može biti dana putem bilo kojeg sredstva komunikacije (telefonski poziv, e-mail, sms, WhatsApp ili Viber poruka kao i bilo koja druga vrsta poruka putem uobičajenih sredstava komunikacije).
17.2. Međusobna komunikacija između Nalogodavca i Posrednika može se odvijati usmenim ili pisanim putem na adrese (poštanska, e-mail) i brojeve telefona/mobitela navedene u Ugovoru o posredovanju.
17.3.U slučaju da postoje okolnosti koje sprečavaju Posrednika da obavijestiti Nalogodavca o okolnostima važnim za posredovanje, smatra se da je Nalogodavac obaviješten ako mu je Posrednik poslao dopis na poštansku ili e-mail adresu navedenu u Ugovoru o posredovanju. Kao datum primitka obavijesti smatrati će se datum kada je pošta poslana.
 
 1.  KODEKS ETIKE U POSLOVANJU
18.1. Posrednik prihvaća Kodeks etike u poslovanju kojim se utvrđuju osnovne smjernice etičkog ponašanja posrednika u prometu nekretnina.
18.2. Prihvaćanjem etičkih načela Posrednik se obvezuje postupati u skladu sa načelima odgovornosti, istinosti, učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj vjeri i poštovanju dobrih poslovnih običaja prema nalogodavcima, poslovnom okruženju i vlastitim zaposlenicima te drugim posrednicima.
 
 1.  OBJAVA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA
19.1. Opći uvjeti poslovanja objavljuju se na vidljivom i pristupačnom mjestu u poslovnim prostorijama Agencije za nekretnine kao i na službenoj internetskoj stranici www.vipro-nekretnine.hr.
 
 1.  ZAVRŠNE ODREDBE
20.1. Na sve ostale odnose koji nisu uvrđeni Općim uvjetima poslovanja primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14), Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) te ostali zakonski i podzakonski propisi i njihove eventualne kasnije izmjene i dopune.
20.2. U slučaju da se utvrdi kako pojedina odredba Općih uvjeta poslovanja nije u skladu sa zakonskim propisima, ta odredba neće se primjenjivati već će je zamijeniti odgovarajuća važeća zakonska odredba.
 
 1. PRIMJENA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

21.1. Opći uvjeti poslovanja primjenjuje se od 01.lipnja 2018.godine.


VIPRO d.o.o.
Direktor: Ivan Funtek